Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.stolnihokej.eu. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka (dále jen Kupující).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.stolnihokej.eu jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím a uhrazením ceny daného zboží v plné výši.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.stolnihokej.eu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné včetně DPH.

8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou údaje v objednávce neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí Prodávající okamžitě informuje Kupujícího.

III. Doba dodání

Po odeslání objednávky je Kupující do 24 hodin telefonicky, nebo emailem informován o stavu objednávky. Zboží je zpravidla expedováno ve lhůtě 48 hodin. V případě, že se objednávka skládá z více různým položek, je objednávka expedována kompletní, pokud se obě smluvní strany nedohodly jinak. Pokud prodávající není schopen provést expedici v této lhůtě, je povinen informovat Kupujícího.

IV. Doprava

Zboží je zasíláno českou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo využít v případě nutnosti i jinou přepravní službu, při zachování všech ostatních podmínek.

Poštovné
do 5kg 120Kč
nad 5kg 270Kč

Při zaslání na dobírku prodávající účtuje příplatek ve výši 60kč. Při platbě převodem na účet předem, nutno zaslat potvrzení o platbě ( zboží bude odesláno až na základě obdržení potvrzení ). Poštovné se neúčtuje při objednávce nad 6000,- Kč.

Kupující je povinen zkontrolovat stav zboží v okamžiku dodání. V případě zjištění jakýchkoliv vad či poškození způsobených přepravou zboží, je kupující povinen sepsat s kurýrem přepravní společnosti reklamační protokol. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Za škody způsobené přepravou nenese Prodávající odpovědnost.

Zboží je možno vyzvednout osobně na adrese:

Bayerova 45
602 00 Brno
E-mail:  billiardhockey@gmail.com
Mobil:   +420 777 876 487 

V. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má Kupující právo na vrácení zboží objednaného prostřednictvím tohoto internetového obchodu do 14 dnů bez udání důvodu (neplatí pro právnické a fyzické osoby - podnikatele).

Žádost o odstoupení od Smlouvy musí být provedena písemně (e-mailem) s uvedením čísla Objednávky či Daňového dokladu a bankovního účtu (případně adresy) Kupujícího pro zaslání peněz.

Zboží musí být vráceno nepoužité, kompletní, v původním stavu a nepoškozeném obalu, včetně příslušenství a veškeré dokumentace.
Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodávajícím přijato.

Při splnění všech podmínek bude Kupujícímu do 30-ti dnů od přijetí zboží Prodávajícím oznámeno rozhodnutí o uznání požadavku a vrácení částky, kterou Kupující za zboží zaplatil, případně o neuznání požadavku.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 5 od kupní smlouvy:
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
6 softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem).

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.stolnihokej.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslaná objednávka je závazná..

3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Prodávající a Kupující se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky tak, jak je ustanoven ve sbírce zákonů, především potom zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

5. Prodávající se zavazuje, že veškerá osobní data vložená Kupujícím do systému internetového obchodu www.stolnihokej.eu budou použita výhradně pro obchodní účely e-shop a nebudou poskytnuta třetí osobě. Vyjímkou je předání adresních informací o kupujícím přepravní službě.

Oficiální Pravidla

Polski sklep

Novinky emailem
Partneři

Doporučujeme kvalitní plastové shrnovací dveře.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Info

Facebook YouTube Pravidla
Pro dva hráče Vhodné pro děti od 5. let QR Kód

Nejprodávanější
Anketa

Znáte sport zvaný šprtec?

Celkem hlasů: 35291